Vedtægter for Volvo Offroad klub Danmark

Klubbens navn og Hjemsted:

Volvo offroad klub Danmark, hjemsted er den til enhver tid siddende formand.

Klubbens formål:

Er at samle folk med interesse for Volvo terræn køretøjer, og varetage medlemmernes interesser, herunder at arrangere terrænkørsel i ind og udland.

Medlemmer:

Enhver med interesse for Volvo terrænkøretøjer, dvs. køretøjer med træk på 2 aksler eller derover, og som ikke vil modarbejde klubbens interesser, kan opnå medlemskab.

Kontingent:

Kontingentet indbetales senest 01 januar, for sent indbetaling af kontingent vil af kassereren blive opfattet som en udmeldelse af klubben. For nyt medlemskab efter 01 januar, betales fuld kontingent.

Ved et nyt medlems første indmeldelse i klubben betales der 100kr. pr. resterende kvartaler

Kontingentet indbetales til klubbens bankkonto. Kontonummer findes på foreningens hjemmeside. (se her) Kontingentet gælder for hele året, og refunderes ikke ved udmeldelse.

Udmeldelse:

Kan kun ske ved skriftlig henvendelse til kassereren, med 14 dages varsel.

Tegningsregel:

Den til enhver tid siddende kasserer er tegningsberettiget og tegner dermed foreningen.

Generalforsamling:

Den ordinære generalforsamling afholdes i forbindelse med strandtursarrangement første weekend i marts. Der indkaldes skriftligt, eller pr. e-mail til alle medlemmer mindst 14 dage før af sekretæren.

På generalforsamlingen fungerer formanden som dirigent, og sekretæren som referent.

Dagsorden:

I. Formandens beretning.
II. Kassereren fremlægger regnskabet til godkendelse.
III. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
IV. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
V. Fastsættelse af næste års kontingent.
VI. Behandling af indkomne forslag.
VII. Eventuelt.

Beslutninger afgøres ved almindelig flertal, dog kræver lovændringer, 2/3 af medlemmerne stemmer for lovændringen.

Hvis blot 1 medlem ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt.

Der er en 1 stemme pr. medlemskab.

Indkomne forslag skal være sekretæren i hænde senest 8 dage før generalforsamlinggen.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med: Formand, kasserer og sekretær.

En ekstraordinær generalforsamling, kan indkaldes med 3 ugers varsel, såfremt mindst 1/3 af medlemmerne fremsender skriftligt ønske om dette til bestyrelsen.

Bestyrelsesmøder:

Indkaldes af formanden, når denne finder behov derfor, eller når mindst 1 bestyrelses- medlem måtte ønske det.

Terrænkørsel:

I terrænet køres der efter færdselsloven, det vil sige i indregistreret bil. Flertallet af bestyrelsen kan, i specielle tilfælde, dispensere herfra. Chaufføren skal have kørekort. I terrænet er alle Volvo terræn køretøjer velkomne. De enkelte medlemmer, kan til arrangementerne invitere 1 indregistreret køretøj af fremmed herkomst. Bestyrelsen kan invitere andre klubber til at deltage i terrænkørsel, under klubbens præmisser.

Eksklusion:

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil.

Hvis bestyrelsen vurdere, at der er grundlag for eksklusion, skal det pågældende medlem, forinden bestyrelsen stemmer om eksklusionen, have mulighed for at fremføre sin sag for den samlede bestyrelse. Bliver medlemmet ekskluderet, skal dette meddeles skriftligt, indeholdende en redegørelse for eksklusionsgrunden.

Et medlem der er ekskluderet, kan, hvis vedkommende ønsker det, få spørgsmålet om eksklusion afgjort ved førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen skal i givet fald sørge for, at sagen sættes på dagsorden under punktet ”indkomne forslag”.

Af indkaldelsen til generalforsamlingen skal det fremgå, at spørgsmålet om eksklusion skal behandles. Bestyrelsen skal, senest 14 dage før generalforsamlingen, sende en skriftlig indbydelse, til generalforsamlingen, til det ekskluderede medlem.

Ønsker det ekskluderede medlem ikke at møde frem på generalforsamlingen, eller er vedkommende forhindret i at møde frem, kan medlemmet skriftligt redegøre for sine synspunkter. Denne redegørelse skal sekretæren læse op for forsamlingen.

Generalforsamlingen træffer herefter en afgørelse.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver, at 2/3 af de fremmødte stemme- berettigede medlemmer stemmer for dette.

Et medlem der er ekskluderet ved generalforsamlingsbeslutning, kan, indenfor 3 år efter beslutning om eksklusion, kun genoptages som medlem ved ny generalforsamlings beslutning, og med samme majoritet som ved eksklusionen.

Efter 3 år fra beslutning om eksklusion, er det bestyrelsen der træffer afgørelse om nyt medlemskab. I særlige tilfælde kan bestyrelsen henlægge beslutning til generalforsamlingen.

Ved Volvo offroad klub Danmarks opløsning:

Alle aktiver fordeles mellem medlemmer som har mere end 3års ancinitet i klubben

Facebook

1 day ago

Ib Grøne

Tilmeldings info til Nytårs taffel

Volvo Valp Ib Grøne
Volvo Valp Peter Dahl
Volvo Valp Tom
Volvo tgb 13 Jesper
Patrol Jan
Suzuki 410 Allan
Suzuki 413 Benny
Volvo Bv 202 Petri
Landrover V8 Anders AM
Volvo c303 Lystlund
Chevrolet V8 (viking )
Discovery V8 Bette Anders
Volvo tgb 1111 Lundgreen
Land Cruiser Ronny
Landrover Jan Bertelsen
Landrover (Bertelsen ukendt driver )
... See MoreSee Less

2 weeks ago

Danny Bøllingtoft

Der er fuld gang i T-shirt pakkeriet.
Der er følgende tilbage:
2 stk. small
10 stk. Large
6 stk. XL
13 stk. one size huer

De udleveres til betalende klubmedlemmer og vi har nogle store klub klistermærker som lige ryger med i pakkerne.

Husk der er først til mølle i den rækkefølge som mails ryger ind på klubbens mail volvooffroadklub@gmail.com
... See MoreSee Less

Der er fuld gang i T-shirt pakkeriet.
Der er følgende tilbage:
2 stk. small
10 stk. Large
6 stk. XL
13 stk. one size huer

De udleveres til betalende klubmedlemmer og vi har nogle store klub klistermærker som lige ryger med i pakkerne.

Husk der er først til mølle i den rækkefølge som mails ryger ind på klubbens mail volvooffroadklub@gmail.com

 

Comment on Facebook

Hej. T-shirts er sendt afsted I dag med postnord.

Hej Alle. T-shirts er sendt i fredags. Skriv gerne når i begynder at modtage dem.

Modtaget i dag, torsdag. Den er flot 🤗

Posten har også været omkring Sorø - Lækker T-shirt!

Modtaget onsdag👍🏻

+ View previous comments

Nogen i klubben der kan bruge sådan en jerrycan-holder? Stammer fra cf’s trailere. Har 5 stk. Gratis for medlemmer af klubben. Kan sendes mod betaling af porto ... See MoreSee Less

Nogen i klubben der kan bruge sådan en jerrycan-holder? Stammer fra cf’s trailere. Har 5 stk. Gratis for medlemmer af klubben. Kan sendes mod betaling af porto

 

Comment on Facebook

Hej Kenneth - jeg kan godt bruge en enkelt af dem😊

Kunne også godt bruge een til traileren

Load more

Nyt i forummet

Users