Vedtægter for Volvo Offroad klub Danmark

Klubbens navn og Hjemsted:

Volvo offroad klub Danmark, hjemsted er den til enhver tid siddende formand.

Klubbens formål:

Er at samle folk med interesse for Volvo terræn køretøjer, og varetage medlemmernes interesser, herunder at arrangere terrænkørsel i ind og udland.

Klubens værdigrundlag:
1. Alkohol og bilkørsel:
Klubben vil at alle deltagere til klubbens arrangementer kan overholde de til enhver tid gældende promillegrænser i færdselsloven. Det gør sig gældende når man sætter sig bag rattet i bilerne, også selvom der køres uden for offentlig vej.
2. Beskyttelse af miljø og omgivelser:
Klubben vil at alle deltagere til klubbens arrangementer, samler eget affald, undgår kemikaliespild, og unødvendig ødelæggelse af naturen. Klubben ønsker at skabe bedre vilkår for 4×4 klubber i DK ved at være på forkant med tingene.
3. Særlig sikkerhed ved offroad kørsel:
Klubben vil at alle deltagere til klubbens arrangementer, benytter sikkerhedsudstyr som er til rådighed: Handsker, bilseler, godkendte stropper/træktove og wire mv. Derudover vil klubben at alle medlemmer har og en løbende egenkontrol af udstyr. Klubbens allerhøjeste ønske er at alle kommer hele og uskadte hjem.
4. Brug af Facebook og andre forums:
Klubben vil at alle har fokus på at forums er offentligt tilgængelige, derfor skal alt der lægges op kunne forsvares som værende en privat udmelding og så skal det afspejle klubbens formål. Der vil blive modereret efter de regler som der er udstukket af administratorerne af facebookgruppen.

Medlemmer:

Enhver med interesse for Volvo terrænkøretøjer, dvs. køretøjer med træk på 2 aksler eller derover, og som ikke vil modarbejde klubbens interesser, kan opnå medlemskab.

Kontingent:

Kontingentet indbetales senest 01 januar, for sent indbetaling af kontingent vil af kassereren blive opfattet som en udmeldelse af klubben. For nyt medlemskab efter 01 januar, betales fuld kontingent.

Ved et nyt medlems første indmeldelse i klubben betales der ¼ af fuld kontingent pr. resterende kvartaler.

Kontingentet indbetales til klubbens bankkonto. Kontonummer findes på foreningens hjemmeside. (se her) Kontingentet gælder for hele året, og refunderes ikke ved udmeldelse.

Udmeldelse:

Kan kun ske ved skriftlig henvendelse til kassereren, med 14 dages varsel.

Tegningsregel:

Den til enhver tid siddende kasserer er tegningsberettiget og tegner dermed foreningen.

Generalforsamling:

Den ordinære generalforsamling afholdes i forbindelse med strandtursarrangement første weekend i marts. Der indkaldes skriftligt, eller pr. e-mail til alle medlemmer mindst 14 dage før af sekretæren.

På generalforsamlingen fungerer formanden som dirigent, og sekretæren som referent.

Dagsorden:

Punkt. 1 Formandens beretning.
Punkt 2 Kassereren fremlægger regnskabet til godkendelse.
Punkt 3 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Punkt 4 Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
Punkt 5 Fastsættelse af næste års kontingent.
Punkt 6 Behandling af indkomne forslag.
Punkt 7 Eventuelt.

Beslutninger afgøres ved almindelig flertal, dog kræver lovændringer, 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for lovændringen.

Hvis blot 1 medlem ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt.

Der er en 1 stemme pr. medlemskab.

Indkomne forslag skal være sekretæren i hænde senest 8 dage før generalforsamlinggen.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med: Formand, kasserer og sekretær.

En ekstraordinær generalforsamling, kan indkaldes med 3 ugers varsel, såfremt mindst 1/3 af medlemmerne fremsender skriftligt ønske om dette til bestyrelsen.

Bestyrelsesmøder:

Indkaldes af formanden, når denne finder behov derfor, eller når mindst 1 bestyrelses- medlem måtte ønske det.

Terrænkørsel:

I terrænet køres der efter færdselsloven, det vil sige i indregistreret bil. Chaufføren skal have kørekort. I terrænet er alle Volvo terræn køretøjer velkomne. 

De enkelte medlemmer, kan til arrangementerne invitere 1 indregistreret køretøj af fremmed herkomst. Bestyrelsen kan invitere andre klubber til at deltage i terrænkørsel, under klubbens præmisser.

Ved kørsel til træf arrangeret af Volvo Offroad Klub Danmark, skal der være synligt deltage/bilnummer, som udleveres efter der er underskrevet ansvarsfraskrivelse. Ansvarsfraskrivelsen skal sikre at chaufføren er bevidst omkring sit ansvar.

Eksklusion:

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil.

Hvis bestyrelsen vurdere, at der er grundlag for eksklusion, skal det pågældende medlem, forinden bestyrelsen stemmer om eksklusionen, have mulighed for at fremføre sin sag for den samlede bestyrelse. Bliver medlemmet ekskluderet, skal dette meddeles skriftligt, indeholdende en redegørelse for eksklusions grunden.

Et medlem der er ekskluderet, kan, hvis vedkommende ønsker det, få spørgsmålet om eksklusion afgjort ved førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen skal i givet fald sørge for, at sagen sættes på dagsorden under punktet ”indkomne forslag”.

Af indkaldelsen til generalforsamlingen skal det fremgå, at spørgsmålet om eksklusion skal behandles. Bestyrelsen skal, senest 14 dage før generalforsamlingen, sende en skriftlig indbydelse, til generalforsamlingen, til det ekskluderede medlem.

Ønsker det ekskluderede medlem ikke at møde frem på generalforsamlingen, eller er vedkommende forhindret i at møde frem, kan medlemmet skriftligt redegøre for sine synspunkter. Denne redegørelse skal sekretæren læse op for forsamlingen.

Generalforsamlingen træffer herefter en afgørelse.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver, at 2/3 af de fremmødte stemme- berettigede medlemmer stemmer for dette.

Et medlem der er ekskluderet ved generalforsamlingsbeslutning, kan, indenfor 3 år efter beslutning om eksklusion, kun genoptages som medlem ved ny generalforsamlings beslutning, og med samme majoritet som ved eksklusionen.

Efter 3 år fra beslutning om eksklusion, er det bestyrelsen der træffer afgørelse om nyt medlemskab. I særlige tilfælde kan bestyrelsen henlægge beslutning til generalforsamlingen.

Ved Volvo offroad klub Danmarks opløsning:

Alle aktiver fordeles mellem medlemmer som har mere end 3 års anciennitet i klubben

Facebook

Besøg vores Facebook gruppe – Volvo Offroad Klub

Users