Vedtægter for Volvo Offroad klub Danmark

Klubbens navn og Hjemsted:

Volvo offroad klub Danmark, hjemsted er den til enhver tid siddende formand.

Klubbens formål:

Er at samle folk med interesse for Volvo terræn køretøjer, og varetage medlemmernes interesser, herunder at arrangere terrænkørsel i ind og udland.

Medlemmer:

Enhver med interesse for Volvo terrænkøretøjer, dvs. køretøjer med træk på 2 aksler eller derover, og som ikke vil modarbejde klubbens interesser, kan opnå medlemskab.

Kontingent:

Kontingentet indbetales senest 01 januar, for sent indbetaling af kontingent vil af kassereren blive opfattet som en udmeldelse af klubben. For nyt medlemskab efter 01 januar, betales fuld kontingent.

Ved et nyt medlems første indmeldelse i klubben betales der 100kr. pr. resterende kvartaler

Kontingentet indbetales til klubbens bankkonto. Kontonummer findes på foreningens hjemmeside. (se her) Kontingentet gælder for hele året, og refunderes ikke ved udmeldelse.

Udmeldelse:

Kan kun ske ved skriftlig henvendelse til kassereren, med 14 dages varsel.

Tegningsregel:

Den til enhver tid siddende kasserer er tegningsberettiget og tegner dermed foreningen.

Generalforsamling:

Den ordinære generalforsamling afholdes i forbindelse med strandtursarrangement første weekend i marts. Der indkaldes skriftligt, eller pr. e-mail til alle medlemmer mindst 14 dage før af sekretæren.

På generalforsamlingen fungerer formanden som dirigent, og sekretæren som referent.

Dagsorden:

I. Formandens beretning.
II. Kassereren fremlægger regnskabet til godkendelse.
III. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
IV. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
V. Fastsættelse af næste års kontingent.
VI. Behandling af indkomne forslag.
VII. Eventuelt.

Beslutninger afgøres ved almindelig flertal, dog kræver lovændringer, 2/3 af medlemmerne stemmer for lovændringen.

Hvis blot 1 medlem ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt.

Der er en 1 stemme pr. medlemskab.

Indkomne forslag skal være sekretæren i hænde senest 8 dage før generalforsamlinggen.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med: Formand, kasserer og sekretær.

En ekstraordinær generalforsamling, kan indkaldes med 3 ugers varsel, såfremt mindst 1/3 af medlemmerne fremsender skriftligt ønske om dette til bestyrelsen.

Bestyrelsesmøder:

Indkaldes af formanden, når denne finder behov derfor, eller når mindst 1 bestyrelses- medlem måtte ønske det.

Terrænkørsel:

I terrænet køres der efter færdselsloven, det vil sige i indregistreret bil. Flertallet af bestyrelsen kan, i specielle tilfælde, dispensere herfra. Chaufføren skal have kørekort. I terrænet er alle Volvo terræn køretøjer velkomne. De enkelte medlemmer, kan til arrangementerne invitere 1 indregistreret køretøj af fremmed herkomst. Bestyrelsen kan invitere andre klubber til at deltage i terrænkørsel, under klubbens præmisser.

Eksklusion:

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil.

Hvis bestyrelsen vurdere, at der er grundlag for eksklusion, skal det pågældende medlem, forinden bestyrelsen stemmer om eksklusionen, have mulighed for at fremføre sin sag for den samlede bestyrelse. Bliver medlemmet ekskluderet, skal dette meddeles skriftligt, indeholdende en redegørelse for eksklusionsgrunden.

Et medlem der er ekskluderet, kan, hvis vedkommende ønsker det, få spørgsmålet om eksklusion afgjort ved førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen skal i givet fald sørge for, at sagen sættes på dagsorden under punktet ”indkomne forslag”.

Af indkaldelsen til generalforsamlingen skal det fremgå, at spørgsmålet om eksklusion skal behandles. Bestyrelsen skal, senest 14 dage før generalforsamlingen, sende en skriftlig indbydelse, til generalforsamlingen, til det ekskluderede medlem.

Ønsker det ekskluderede medlem ikke at møde frem på generalforsamlingen, eller er vedkommende forhindret i at møde frem, kan medlemmet skriftligt redegøre for sine synspunkter. Denne redegørelse skal sekretæren læse op for forsamlingen.

Generalforsamlingen træffer herefter en afgørelse.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver, at 2/3 af de fremmødte stemme- berettigede medlemmer stemmer for dette.

Et medlem der er ekskluderet ved generalforsamlingsbeslutning, kan, indenfor 3 år efter beslutning om eksklusion, kun genoptages som medlem ved ny generalforsamlings beslutning, og med samme majoritet som ved eksklusionen.

Efter 3 år fra beslutning om eksklusion, er det bestyrelsen der træffer afgørelse om nyt medlemskab. I særlige tilfælde kan bestyrelsen henlægge beslutning til generalforsamlingen.

Ved Volvo offroad klub Danmarks opløsning:

Alle aktiver fordeles mellem medlemmer som har mere end 3års ancinitet i klubben

Facebook

3 days ago

Morten Baumann

Nogen der har mulighed for at måle længden på ladet af en C306? Jeg kan sjus mig frem til at den må være mellem 4 og 5 meter, men har brug for lidt mere præcist ... See MoreSee Less

Comment on Facebook

For ikke så længe siden, var der en der stillede samme spørgsmål i gruppen VOLVO C303 and TGB Der svarede Olof Anderson 4,35 m. og lagde et billede op af et løst lad. Hvorefter du spurgte om pågældende lad var til salg! Så det undrer mig lidt, at du nu stiller samme spørgsmål, her i gruppen😉🤔 Medmindre der findes flere typer, Så er det vel stadig 4m og 35 cm.😁

3 days ago

Michael Holm

Hej alle.
Det er snart tid til den årlige Strandtur. Jeg kan se at Danny gerne vil blive til søndag og det vil junior og mig også. Er der andre som vil blive til søndag og hvad er Jeres planer og skal vi finde ud af noget i fællesskab 👍
Junior og jeg kan ikke sove i bilen.. endnu...
Michael
... See MoreSee Less

5 days ago

Ulrik Silkjær

Hvad str top er hjulmøtrik på 303 ... See MoreSee Less

Comment on Facebook

mener det er toms men en 24mm passer

24 mm korrekt

Det er i tommer 15/16 men en 24 passer også på den.

3 weeks ago

Ulrik Silkjær

Hvad olie bruger i på motor og diverse nav og gearkasse c303 ... See MoreSee Less

 

Comment on Facebook

Jer er en oversigt over hvilke olier der skal bruges. Håber den er læsbar her. Ellers skriv: Motor: 10W/40 5,7 liter inkl oliefilter (5,2) Differentiale: API-GL-1 SEA 80W/90 eller SEA 90 1,3 liter Styrehus: API-GL-1 SEA 80W/90 eller SEA 90 0,5 liter Spil hus API-GL-1 SEA 80W/90 eller SEA 90 1,2 liter Planethus spil API-GL-1 SEA 80W/90 eller SEA 90 0,6 liter Gearkasse: API-GL-1 SEA 85W/90 eller 80W/90 1,2 liter Portaler: API-GL-1 SEA 85W/90 eller 80W/90 0,3 liter Kraftudtag API-GL-1 SEA 85W/90 eller 80W/90 0,2 liter Olieskift: 5,7 liter 10W/40 3,9 liter API-GL-1 SEA 85W/90 eller 80W/90 4,9 liter API-GL-1 SEA 80W/90 eller SEA 90

Hmm,,,, Svenskerne kører altså med 15/40 Motorolie på Gearkassen.

Load more

Nyt i forummet

Users